Psychiatrická nemocnice Jihlava

Certifikát  Certifikát  
NACHÁZÍTE SE: ÚVOD Organizace nemocnice

Organizace nemocnice

Organizace nemocnice Psychiatrická nemocnice Jihlava je odborným léčebným ústavem, který poskytuje komplexní odbornou psychiatrickou a diagnostickou péči ústavní, ambulantní a zajišťuje činnost ústavní lékárny a lékárny pro veřejnost. Dále vykonává ekonomickou, investiční, provozní, technickou, administrativní a další obdobnou činnost v rozsahu potřebném pro naplnění svého účelu.
Výňatek z Organizačního řádu:

Vedoucím nemocnice je její ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví.
Ředitel je statutárním orgánem nemocnice. Ředitel je oprávněn zmocnit k dílčím právním jednáním další osoby, a to jednotlivě nebo společně.

Ředitel
- odpovídá za plnění úkolů nemocnice vyplývajících z její zřizovací listiny a statutu, řídí a kontroluje činnost nemocnice v souladu        s obecně závaznými předpisy, rezortními předpisy a pokyny ministerstva zdravotnictví;
- je oprávněn zastupovat nemocnici ve všech záležitostech;
- vydává a mění organizační řád a další vnitřní předpisy;
- řídí vedoucí zaměstnance, jejichž okruh je vymezen v organizačním řádu;
- pověřuje zaměstnance právním jednáním jménem nemocnice v rozsahu vymezeném písemným zmocněním;
- je oprávněn pověřit zaměstnance dočasným řízením útvaru (do doby jmenování vedoucího zaměstnance).
 
V době nepřítomnosti je ředitel zastupován náměstkem pro léčebnou péči.
Zaměstnanci ve vedoucích funkcích přímo podřízení řediteli jsou:
 
-           ekonomicko-správní náměstek
-           technický náměstek
-           náměstek pro léčebnou péči
-           hlavní sestra
-           vedoucí lékárník
-           vedoucí klinický psycholog
-           interní auditor
-           vedoucí oddělení ředitele
-           specialista Centra duševního zdraví (dále také „CDZ“)
 
Dlouhodobou snahou je poskytovat kvalitní léčbu všem pacientům. K tomu slouží využívání současných poznatků v léčbě duševních poruch, standardních postupů zahrnujících jak farmakoterapii, tak i další léčebné postupy. Úroveň léčby a dostupnost farmak jsou srovnatelné s evropským i světovým standardem.
Trvalým úsilím je zlepšování materiálních podmínek pro pobyt pacientů. Vzhledem k technickému stáří budov 90 - 120 let je nutné investovat nemalé finanční prostředky do rekonstrukcí a údržby budov a jejich technologického zázemí.

Znění organizačního řádu v přiloženém souboru níže.

Související dokumenty: Organizace nemocnice

Naši PARTNEŘI a spřátelené organizace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Telefon: +420 567 552 111
E-mail: pnj@pnj.cz
Prohlášení o přístupnosti
Copyright © 2022 www.plj.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.